Nakskov Svømmeklub´ s Venner 

Vedtægter
 
 • § 1 Foreningens navn er NSK´s Venner
 • § 2 Foreningen er en sammenslutning af interesserede for svømmesporten. Foreningens formål er gennem medlemskab at støtte Nakskov Svømmeklub (NSK) i såvel idrætslig som økonomisk henseende.
 • §3 Som medlemmer optages alle, som har interesse i NSK. Ethvert nyt medlem skal have udleveret et eksemplar af foreningens til enhver tid gældende vedtægter.
 • § 4 Kontingentet udgør det beløb, der til enhver tid er vedtaget af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves en gang årligt.
 • § 5 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer. En formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og 1-5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes i marts måned. Afstemning skal ske skriftligt. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år.
 • Ved generalforsamlinger med ulige år vælges kasserer og 2-4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 • I lige år vælges formand og 1-3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant samt 1 revisor.
 • Udover formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv. Udelukket fra valg til bestyrelsen er medlemmer af NSK´s ledelse og udvalg, bortset fra et antal medlemmer maksimalt 4, således at disse til enhver tid udgør et mindretal i vennernes bestyrelse.
 • § 6 Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel med bekendtgørelse i dagspressen.
 • § 7 Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:
  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Beretning
  • 3. Regnskab
  • 4. Indkomne forslag
  • 5. Valg
  • a) Bestyrelsesmedlemmer
  • b) Bestyrelsessuppleant
  • c) Revisorer
  • d) Revisorsuppleanter
  • 6. Eventuelt

 

 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen.
 • § 8 For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen må al forfaldent kontingent være betalt.
 • § 9 Regnskabet følger kalenderåret. Beslutning om anvendelse af foreningens midler træffes af den samlede bestyrelse under ansvar overfor generalforsamlingen.
 • § 10 Bestyrelsen kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, og skal indvarsle, når mindst 10% - dog mindst 15 medlemmer - fremsætter begæring herom.
 • § 11 Udmeldelse af foreningen skal ske til foreningens kasserer. Ethvert medlem, der direkte eller indirekte, på alvorlig måde skader foreningen ved upassende optræden eller handling, kan af bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen ekskluderes af foreningen.
 • § 12 Vedtagelse af forslag til opløsning af foreningen skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved første generalforsamling skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for ophævelse. Ved anden generalforsamling kan foreningen ophæves ved almindelig stemmeflerhed.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 13. januar 1976

Ændret på generalforsamlingen d. 28. januar 1987

Ændret på generalforsamlingen d. 28. marts 1994

Ændret på generalforsamlingen d. 9. marts 1999

Ændret på generalforsamlingen d. 3. marts 2008

Ændret på generalforsamlingen d. 9. marts 2009

Bestyrelsen